Vedtægter

Nørager Boldklub

 1. Foreningens navn er: Nørager Boldklub Stiftet den 04.06.1954. Hjemsted er: Norddjurs Kommune
 2. Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel
 3. Foreningen er tilsluttet DGl Østjylland, DHF og DBU og er underlagt foreningernes vedtægter
  1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne når de vedkender sig nærvarende vedtægter
  2. Som støttemedlemmer kan optages enhver.
  3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling
  4. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 næstformand og 5 bestyrelsesmedlemmer
  5. Formanden vælges for 1 år, næstformanden + 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige kalenderår. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige kalenderår. Bestyrelsen skal udpege en kasserer.
  6. Valgbar er ethvert medlem der er fyldt 15 år
  7. Formand, næstformand og kasserer skal være fyldt 20 år
 4. Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling
  1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de, for foreningen, indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen hæfter med dens respektive formue
  2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen - ud over kontingentforpligtigelse
  3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art
  4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i november måned og indkaldes/annonseres på de sociale medier, med dagsorden ifølge vedtægterne med mindst 10 dages varsel
  5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal vare formanden i hænde senest 6 dage før
  6. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret
  7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
  8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger
  9. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
   1. Valg af dirigent
   2. Aflæggelse af beretninger
   3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
   4. Behandling af forslag
   5. Fastsættelse af kontingent
   6. Valg af: A. Formand B. Næstformand C. Bestyrelsesmedlemmer D. Udvalgsformænd E. Suppleanter F. Bilagskontrollanter
   7. Eventuelt
 5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet

af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 20 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden.  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

6. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden - dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

8. De under § 4 stk. 9, punkt 6. Den valgte udvalgsformand, indstiller selv personer til deres udvalg, men de indstillede personer skal godkendes af bestyrelsen.

9. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

10. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen, - senest ved næste møde.

11. Foreningens regnskabsår er fra 01.10 til 30.09, og senest den 21.10 afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til bilagskontrollanterne.

12. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende general­forsamlinger, stemmer herfor. (se indkaldelse under § 5).

12.2. Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af Regionsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

12.3. Udover det i stk. 2 nævnte, tilfalder foreningens formue Nørager Sogns Beboerforening.